Daňový portál


Daňová správa si vytyčila cíl poskytovat kvalitní služby a rozvíjet je tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavkům na moderní, efektivní a produktivní služby státní správy. Česká daňová správa naplňuje své postavení poskytovatele služeb veřejnosti, v rámci kterého je daňový subjekt chápán jako zákazník – klient daňové správy. Budování moderní efektivní daňové správy znamená mezi jiným i rozvoj klientsky přístupné elektronické komunikace ve vztahu k daňové veřejnosti. Nové služby v podobě daňového portálu mají zjednodušit a zefektivnit komunikaci veřejnosti s finančním úřadem a současně i zracionalizovat práci správců daně.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na smartphonu.

Daňový portál

Již několik let existuje možnost podávat daňová přiznání a další písemnosti či podání správci daně elektronicky. Pro zvýšení počtu poskytovaných služeb daňové veřejnosti po internetu se realizoval projekt daňový portál, který zahrnuje všechny dosud implementované elektronické služby pro daňovou veřejnost (elektronická podání a veřejně dostupné databáze) a navíc umožnil daňovému subjektu zřízení daňové informační schránky, prostřednictvím které má daňový subjekt zpřístupněny personalizované služby daňového portálu. Česká daňová správa se tak zařadila mezi země, které obdobné personalizované „e-služby“ s menšími či většími odlišnostmi poskytují (např. Francie, Irsko, Singapur, Nizozemí). Projekt daňového portálu byl vypracován v druhé polovině roku 2005 a v prosinci 2005 byla podepsána smlouva s řešitelem projektu. Dne 3. července 2006 zahájila česká daňová správa ověřovací provoz daňového portálu a jeho první služby. Další služby daňového portálu by měly být zpřístupněny koncem roku 2006 a v roce 2007. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový portál pracuje s reálnými údaji, které vedou jednotlivé finanční úřady, je nezbytné klást určité nároky na dodržení bezpečnosti přístupu k těmto údajům. Bezpečnost je zaručena tzv. kvalifikovaným certifikátem občana známého také pod pojmem zaručený elektronický podpis, který je základní podmínkou pro elektronickou komunikaci se státní správou.

Služby daňového portálu může využít daňový subjekt (právnická či fyzická osoba) nebo další oprávněné osoby, např. jednatel firmy, finanční ředitel, účetní, daňový poradce apod. prostřednictvím přístupu za použití daňové informační schránky. Přístup k daňové informační schránce daňového subjektu však bude oprávněné osobě zpřístupněn pouze podle plných mocí evidovaných správcem daně. Žádost o vytvoření daňové informační schránky lze podat prostřednictvím aplikace Elektronické podání (EPO) na webu Ministerstva financí. Taktéž přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky lze zaslat prostřednictvím EPO. Žádost a přihlášku lze tedy podat elektronicky, avšak pouze osobou, která má kvalifikovaný certifikát a je daňovým subjektem či osobou oprávněnou. Splněním těchto kroků vám daňový portál zpřístupní své služby. Další informace lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy.

Servis24 přihlášení na účet je bezpečné a rychlé. prostřednictvím bezpečného URL.

První služba daňového portálu: nahlížení do osobního daňového účtu

První zpřístupněnou službou daňového portálu je od července 2006 elektronické zpřístupnění informací o stavu vlastního osobního daňového účtu, tzn. informace o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. V praxi to znamená, že k tomu, aby si daňový poplatník ověřil, zda jsou jeho platby vůči finančnímu úřadu v pořádku, nemusí finanční úřad osobně navštívit. Stačí, použije-li daňový portál, který je součástí internetových stránek české daňové správy. V prvních třech měsících je daňový portál provozován v testovací verzi. Během této doby má daňový poplatník možnost přístupu ke svému osobnímu daňovému účtu. Česká daňová správa očekává, že podle obdržených připomínek veřejnosti bude daňový portál dále upravován s cílem, aby se daňový portál co nejvíce přizpůsobil požadavkům veřejnosti tak, aby konečná verze v maximální míře splnila její očekávání.

Další služby daňového portálu od roku 2007

Tím však česká daňová správa neřekla své poslední slovo. Daňový portál nebude pouze o přístupu k vlastnímu daňovému účtu. V druhé fázi, tj. v průběhu příštího roku, se budou služby daňového portálu dále rozšiřovat. Daňový portál je koncipován komplexně, tj. má poskytovat souhrn služeb pro daňové subjekty. Jednotlivé služby budou uváděny postupně a informace budou vázány na daňové řízení a datové zdroje české daňové správy. Od roku 2007 se nabízené služby prostřednictvím daňového portálu rozšíří o elektronické doručování písemností, osobní daňový kalendář, nahlížení do spisové evidence a personalizovaná elektronická podání. Elektronické doručování lze chápat jako výměnu písemností elektronickou cestou mezi správcem daně a daňovým poplatníkem prostřednictvím tzv. daňové informační schránky, která bude představovat bezpečné, centrální místo k převzetí a evidenci všech elektronických písemností vztahujících se k daňovému poplatníkovi. Daňový subjekt bude moci přebírat písemnosti, které mu zasílá správce daně, a to i do vlastních rukou. Tato komunikace bude znamenat rozšíření stávající možnosti elektronické komunikace na elektronickou komunikaci obousměrnou, tj. správce daně versus daňový subjekt. Osobní daňový kalendář bude obdobou běžného elektronického kalendářového systému, který obsahuje pro konkrétního daňového poplatníka termínový přehled úkonů (daňový itinerář), které má daňový poplatník vykonat ve vztahu k české daňové správě (např. informace o termínech pro splnění povinností, o stanovených lhůtách apod.). Používání osobního daňového kalendáře přinese lepší přehled o termínech při plnění daňových povinností.

Nahlížení do spisové evidence umožní daňovému poplatníkovi, případně jeho oprávněnému zástupci, elektronické zpřístupnění písemností z daňového řízení mezi ním a finančním úřadem. V závislosti na charakteru písemnosti bude česká daňová správa nabízet i obsah příslušných písemností. V současné době je nutné k nahlížení do spisu navštívit finanční úřad. Personalizovaná elektronická podání urychlí komunikaci daňového poplatníka s českou daňovou správou tím, že data získaná z předchozích jednání budou předem vyplněna v elektronicky požadovaných formulářích. Daňový poplatník nebude muset opětovně vyplňovat veškeré údaje vztahující se k jeho osobě. Elektronické podávání daňových přiznání prostřednictvím daňového portálu umožní daňovém subjektu nabídnout ve formuláři podání nejen jeho registrační data, ale i data z předchozího zdaňovacího období. Vyplňování přiznání se tak stane jednodušší a přehlednější, neboť daňový subjekt provede pouze kontrolu, případně nabídnuté informace upraví a provede podání. Z výše uvedeného vyplývá, že daňový portál nabízí a ještě nabídne poměrně široké spektrum služeb fyzickým i právnickým osobám, jejichž cílem je zjednodušení a zefektivnění komunikace s finančními úřady. Realizace projektu daňového portálu tak představuje další krok v budování moderní daňové správy a naplnění klientského přístupu k daňovým poplatníkům.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!